Umsóknir um sjúkradagpeninga og nauðsynleg fylgigögn

Spurt og svarað: Sjúkradagpeningar

Hverjir eiga rétt á sjúkradagpeningum?

Til að eiga rétt á greiðslu sjúkradagpeninga þarf umsækjandi að uppfylla eftirtalin skilyrði:

 • vera sjúkratryggður á Íslandi.
 • vera algjörlega óvinnufær í a.m.k. 21 dag samfellt, óvinnufærni sé staðfest af lækni.
 • hafa lagt niður vinnu eða orðið fyrir töfum á námi (75% nám að lágmarki).
 • vera hættur að fá launatekjur, hafi verið um þær að ræða.
 • vera 16 ára eða eldri.
 • heimavinnandi,  ef aðalstarf umsækjanda er heimavinnandi þurfa störf við eigið heimili að falla að fullu niður.
 • áfengismeðferð,  meðferð þarf að vera inniliggjandi á viðurkenndri meðferðarstofnun að minnsta kosti í 21 dag.
 • heimafæðing,  greiddir eru 10 dagar til móður sem fæðir barn í heimahúsi.

Hvernig sæki ég um sjúkradagpeninga? 

Rafræna umsókn um sjúkradagpeninga er að finna á Réttindagátt - Mínar síður

Einnig er hægt að fylla út umsókn um sjúkradagpeninga og skila til þjónustuvers Sjúkratrygginga Íslands eða til umboða hjá sýslumönnum utan Reykjavíkur.

Hversu langan tíma tekur að afgreiða umsókn um sjúkradagpeninga?

Afgreiðslutíma sjúkradagpeninga eru um 4 - 6 vikur. Eftir það eru dagpeningar að jafnaði greiddir inn á bankareikning umsækjanda á 14 daga fresti enda liggi fyrir læknisvottorð sem staðfestir óvinnufærni fram í tímann. Gildistíma á læknisvottorðum og upplýsingar um áætlaðar greiðslur má sjá á greiðsluskjali í Réttindagátt - Mínar síður

Hvernig er greiðslum háttað?

Sjúkradagpeningar greiðast frá 15. veikindadegi ef umsækjandi er óvinnufær í að minnsta kosti 21 dag. Eftir það er að jafnaði greitt út á 14 daga fresti á meðan vottorð er í gildi.

Greitt er fyrir hvert barn undir 18 ára aldri sem umsækjandi hefur á framfæri sínu.

Greitt er fyrir alla daga vikunnar.

Get ég fengið sjúkradagpeninga aftur í tímann?

Sjúkradagpeningar má greiða tvo mánuði aftur í tímann frá því að umsókn og öll nauðsynleg gögn berast. Heimilt er að lengja þetta tímabil í allt að sex mánuði ef réttur er ótvíræður.

Hversu lengi get ég fengið sjúkradagpeninga?

Sjúkradagpeninga má greiða í allt að 52 vikur á hverjum 24 mánuðum.

Hver er réttur minn ef ég hef verið í hlutastarfi?

Sjúkradagpeningar eru fastar upphæðir. Til að eiga rétt á óskertum dagpeningum þarf einstaklingur að hafa verið í 100% starfi. Hafi einstaklingur unnið í lægra starfshlutfalli greiðast að jafnaði hálfir dagpeningar. Sá sem vann fulla vinnu fyrir veikindin og tekur upp allt að háfs dags starf í afturbata getur fengið hálfa dagpeninga í allt að þrjá mánuði.

Eru sjúkradagpeningar skattskyldir?

Sjúkradagpeningar eru staðgreiðsluskyldir, ef nýta á ónýttan persónuafslátt þá þarf að skrá hann inn á Réttindagátt - Mínar síður

Get ég einnig átt rétt á sjúkradagpeningum annars staðar frá?

Upphæðir sjúkradagpeninga frá Sjúkratryggingum Íslands ná ekki framfærsluviðmiðum. Því er mikilvægt að einstaklingar kanni rétt sinn til greiðslna frá stéttarfélögum og félagsþjónustu sveitarfélaga.

Flest stéttarfélög starfrækja sjúkrasjóði sem styrkja sjóðfélaga þegar veikindi eða slys ber að höndum. Flestir sjúkrasjóðir greiða félagsmönnum sjúkradagpeninga til viðbótar við sjúkradagpeninga frá Sjúkratryggingum Íslands. Nánari upplýsingar fást hjá stéttarfélögum.

Einnig veita sveitarfélög fjárhagsaðstoð til framfærslu ef einstaklingar eða fjölskyldur geta ekki séð sér og sínum farborða. Nánari upplýsingar fást hjá félagsþjónustu viðkomandi sveitarfélags.

Þarf að skila nýju vottorði ef veikindin ílengjast?

Ef veikindatímabil er lengra en læknir vottar í fyrsta vottorði sínu þarf að skila nýju vottorði um áframhaldandi veikindi (skv. framhaldsvottorði). Reynt er að afgreiða framhaldsvottorð vegna eldri mála innan viku frá því vottorðin berast.

Hafa aðrar greiðslur áhrif á rétt til sjúkradagpeninga?

Ekki er heimilt að greiða þeim, sem fá lífeyrir frá Tryggingastofnun ríkisins, sjúkradagpeninga. Þeir sem fá skertan grunnlífeyri geta þó átt rétt á skertum dagpeningum ef viðkomandi hefur lagt niður launaða vinnu.  Að sömum skilyrðum uppfylltum er greiddur mismunur á örorkustyrk og sjúkradagpeningum. 

Sjúkradagpeningar greiðast ekki fyrir sama tímabil og endurhæfingarlífeyrir frá Tryggingastofnun ríkisins.

Sjúkradagpeningar greiðast ekki fyrir sama tímabil og slysadagpeningar frá Sjúkratryggingum Íslands.

Sjúkradagpeningar greiðast ekki samhliða greiðslum úr Fæðingarorlofssjóði.

Sjúkradagpeningar greiðast ekki samhliða atvinnuleysisbótum frá Vinnumálstofnun. Réttur getur þó verið til sjúkradagpeninga ef atvinnuleysisbætur falla niður vegna veikinda.

Hvaða fylgigögnum þarf að skila inn með umsókninni?


Með umsókn launþega um sjúkradagpeninga verða að fylgja:

 • Sjúkradagpeningavottorð frá lækni, þar sem fram kemur tímabil óvinnufærni, frá og til.
 • Vottorð launagreiðanda/atvinnurekanda (það má finna undir Eyðublöð - Sjúkradagpeningar). Þar skal koma fram starfshlutfall, hvenær starfsmaður hætti að vinna og hvenær hann hætti að fá laun.

Með umsókn sjálfstætt starfandi/atvinnurekenda um sjúkradagpeninga verða að fylgja:

Sjúkradagpeningavottorð frá lækni, þar sem fram kemur tímabil óvinnufærni, frá og til.

 • Við afgreiðslu sjúkradagpeninga er miðað við reiknað endurgjald sem greitt hefur verið tryggingagjald af. Einstaklingar þurfa að tilkynna til skattyfirvalda ef þeir eru launalausir. Upplýsingarnar berast SÍ rafrænt.

Ef einstaklingur gerir upp skattinn 1x á ári þá þurfum við að fá reikninga fyrir útseldri vinnu.

Nánari upplýsingar fyrir sjálfstætt starfandi má sjá hér. 

Með umsókn námsmanna um sjúkradagpeninga verður að fylgja:

 • Sjúkradagpeningavottorð frá lækni, þar sem fram kemur tímabil óvinnufærni, frá og til.
 • Vottorð frá skóla vegna forfalla frá námi. Í vottorði þarf að koma fram einingafjöldi í upphafi annar og  hvaða námsáfanga/-föngum umsækjandi gat ekki lokið.

Með umsókn um sjúkradagpeninga vegna heimafæðingar verður að fylgja:

 • Vottorð ljósmóður vegna heimafæðingar.

Með umsókn um sjúkradagpeninga vegna áfengis- og/eða vímuefnameðferðar verður að fylgja: 

 • Sjúkradagpeningavottorð frá lækni á meðferðarstofnun, þar sem fram kemur tímabil óvinnufærni, frá og til.
 • Ef umsækjandi hefur verið launþegi, nemi eða sjálfstætt starfandi síðustu 2 mánuði fyrir sjúkrahúsvist þarf að skila inn viðeigandi gögnum, sbr. upplýsingar að ofan. Ef ekkert af framantöldu á við þarf aðeins að skila læknisvottorði með umsókn.

Með umsókn heimavinnandi um sjúkradagpeninga (50%) skal fylgja:

 • Sjúkradagpeningavottorð frá lækni, þar sem fram kemur tímabil óvinnufærni, frá og til.

Heimilt er að greiða þeim sem njóta hálfra dagpeninga allt að helmingi dagpeninga til viðbótar vegna útgjalda við heimilishjálp sem veitt er af öðrum en heimilismönnum. Viðbótin er greidd gegn framvísun útgefins reiknings vegna heimilishjálpar.  

Á reikningi fyrir heimilishjálp þarf að koma fram kennitala og heimilisfang móttakanda greiðslu, auk upplýsinga um vinnutíma og upphæð greiðslu.

Hvers vegna fá konur sem fæða í heimahúsi sjúkradagpeninga?

Sjúkratryggingar greiða fulla sjúkradagpeninga, ásamt viðbót vegna barna ef við á, til móður sem fætt hefur í heimahúsi í 10 daga frá fæðingu.  Samkvæmt 112/2008 lögum um sjúkratryggingar 32. gr. 

Hver er munurinn á meðferð á dagdeild og svo göngudeildarmeðferð með tilliti til sjúkradagpeninga?

Heimilt er að greiða þeim sem er í áfengis- eða vímuefnameðferð á viðurkenndri stofnun allt að helming sjúkradagpeninga meðan á meðferð stendur, þrátt fyrir að skilyrði 2. gr. um launaða vinnu eða fullt starf við eigið heimili séu ekki uppfyllt. Skilyrði er að sjúklingur sé inniliggjandi eða á dagdeild en göngudeildarmeðferð fellur ekki hér undir. (reglugerð nr. 1025/2008, 10 gr).

Fær einstaklingur, sem hvorki er á vinnumarkaðinum né í námi, sjúkradagpeninga?

Nei, aðeins er greitt ef aðalstarf umsækjanda er heimavinnandi, þá þurfa störf við eigið heimili að falla að fullu niður.

Hvaða reglur gilda um þá sem fá lífeyrisgreiðslur en eru ekki orðnir 67 ára?

Skiptir ekki máli ef öll önnur skilyrði eru uppfyllt.

Hversu langur er réttur einstaklings á sjúkradagpeningum?

Þú getur átt rétt á allt að 365 dögum á tveimur árum. Sjúkradagpeningar eru ekki greiddir lengur en í 52 vikur samtals á hverjum 24 mánuðum

Til baka

 


Language:

Þetta vefsvæði byggir á Eplica